[shogi]Report of Shogi society on December 2007

December 31, 2007

I will report the trend of Shogi society on December 2007.

1. Professional shogi society

1-1. Major 7 title matches

Title matches

title status match condition
20th Ryuo-sen SATO yasumitsu 2-4 WATANABE akira Ryuo. WATANABE defended. 7 set matches (4wins-match)
33rd Kio-sen HABU yoshiharu won over ABE takashi and became the challenger to SATO yasumitsu Kio. 5 set matches (3wins-match)
48th Oi-sen HABU yoshiharu Oi 3-4 FUKAURA koichi. FUKAURA got Oi title. 7 set matches (4wins-match)
55th Oza-sen KUBO toshiaki 0-3 HABU Oi. HABU defended. 5 set matches (3wins-match)
65th Meijin-sen MORIUCHI toshiyuki Meijin 4-3 GODA masataka. Moriuchi defended. 7 set matches (4wins-match)
56th Osho-sen HABU yoshiharu Osho 4-3 SATO yasumitsu. Habu defended. 7 set matches (4wins-match)
78th Kisei-sen SATO yasumitsu Kisei 3-1 WATANABE akira. SATO defended. 5 set matches (3wins-match)

2. Female professional shogi society

2-1. Major 4 female title matches

title status match condition
18th Female Oi-sen ISHIBASHI sachio 3-2 SIMIZU ichiyo
ISHIBASHI got female Oi.
5 set matches (3wins-match)
15th KURASHIKI TOKA SAIDA haruko 1-2 SIMIZU ichiyo.
Simizu got KURASHIKI TOKA.
3 set matches (2wins-match)
29th Female Osho-sen CHIBA ryoko female Osho 1-3 SIMIZU ichiyo. SIMIZU got Female Osho title. 5 set matches (3wins-match)
33rd Female meijini-sen YAUCHI rieko female meijin 3-2 NAKAI hiroe. Yauchi defended. 5 set matches (3wins-match)

That’s all.
See you next report!