[shogi]Report of Shogi society in November 2008

November 30, 2008

I will report the trend of Shogi society in November 2008.

1. Professional shogi society

1-1. Major 7 title matches

Title matches

title status match condition
21st Ryuo-sen WATANABE akira 1-3 HABU yoshiharu. 7 set matches (4wins-match)
49th Oi-sen FUKAURA koichi 4-3 HABU yoshiharu. FUKAURA defended. 7 set matches (4wins-match)
56th Oza-sen HABU yoshiharu 3-0 KIMURA kazuki. HABU defended. 5 set matches (3wins-match)
66th Meijin-sen MORIUCHI toshiyuki 2-4 HABU yoshiharu. HABU got Meijin title. He also got the right of “19th Eisei Meijin” because he got Meijin five times. 7 set matches (4wins-match)
57th Osho-sen HABU yoshiharu 4-1 KUBO toshiaki. HABU defended. 7 set matches (4wins-match)
79th Kisei-sen SATO yasumitsu 2-3 HABU yoshiharu. HABU got Kisei title. 5 set matches (3wins-match)
33rd Kio-sen SATO yasumitsu 3-2 HABU yoshiharu. SATO defended. 5 set matches (3wins-match)

2. Female professional shogi society

2-1. Major 5 female title matches

title status match condition
19th Female Oi-sen ISHIBASHI sachio 3-2 SHIMIZU ichiyo. ISHIBASHI defended. 5 set matches (3wins-match)
16th KURASHIKI TOKA SIMIZU ichiyo 0-2 SATOMI kana. SATOMI got KURASHIKI TOKA. 3 set matches (2wins-match)
30th Female Osho-sen SIMIZU ichiyo 3-1 YAUCHI rieko. SIMIZU defended. 5 set matches (3wins-match)
34th Female Meijini-sen YAUCHI rieko 3-0 SAIDA haruko. YAUCHI defended. 5 set matches (3wins-match)
1st MAINABI Female Open YAUCHI rieko 3-1 KAI tomomi. YAUCHI got the championship. 5 set matches (3wins-match)

That’s all.
See you next report!


[shogi]Report of Shogi society in October 2008

November 1, 2008

I will report the trend of Shogi society in October 2008.

1. Professional shogi society

1-1. Major 7 title matches

Title matches

title status match condition
21st Ryuo-sen WATANABE akira 0-2 HABU yoshiharu. 7 set matches (4wins-match)
49th Oi-sen FUKAURA koichi 4-3 HABU yoshiharu. FUKAURA defended. 7 set matches (4wins-match)
56th Oza-sen HABU yoshiharu 3-0 KIMURA kazuki. HABU defended. 5 set matches (3wins-match)
66th Meijin-sen MORIUCHI toshiyuki 2-4 HABU yoshiharu. HABU got Meijin title. He also got the right of “19th Eisei Meijin” because he got Meijin five times. 7 set matches (4wins-match)
57th Osho-sen HABU yoshiharu 4-1 KUBO toshiaki. HABU defended. 7 set matches (4wins-match)
79th Kisei-sen SATO yasumitsu 2-3 HABU yoshiharu. HABU got Kisei title. 5 set matches (3wins-match)
33rd Kio-sen SATO yasumitsu 3-2 HABU yoshiharu. SATO defended. 5 set matches (3wins-match)

2. Female professional shogi society

2-1. Major 5 female title matches

title status match condition
19th Female Oi-sen ISHIBASHI sachio 2-2 SHIMIZU ichiyo. 5 set matches (3wins-match)
16th KURASHIKI TOKA SATOMI kana became the challenger to SIMIZU ichiyo KURASHIKI TOKA. 3 set matches (2wins-match)
30th Female Osho-sen SIMIZU ichiyo 3-1 YAUCHI rieko. SIMIZU defended. 5 set matches (3wins-match)
34th Female Meijini-sen YAUCHI rieko 3-0 SAIDA haruko. YAUCHI defended. 5 set matches (3wins-match)
1st MAINABI Female Open YAUCHI rieko 3-1 KAI tomomi. YAUCHI got the championship. 5 set matches (3wins-match)

That’s all.
See you next report!