Report of Shogi society in April 2011

May 4, 2011

I will report the trend of Shogi society in April 2011.

1. Professional shogi society

1-1. Major 7 title matches

Title matches

title status match condition
23rd Ryuo-sen WATANABE akira 4-2 HABU yoshiharu. WATANABE defended. 7 set matches
51st Oi-sen FUKAURA koichi 2-4 HIROSE akihito. HIROSE got Oi title. 7 set matches
58th Oza-sen HABU yoshiharu 3-0 FUJII takeshi. HABU defended. 5 set matches
69th Meijin-sen HABU yoshiharu 0-2 MORIUCHI toshiyuki 7 set matches
60th Osho-sen KUBO toshiaki 4-2 TOYOSHIMA masayuki. KUBO defended. 7 set matches
82nd Kisei-sen FUKAURA koihi became the challenger to HABU yoshiharu KISEI. 5 set matches
36th Kio-sen KUBO toshiaki 3-1 WATANABE akira. KUBO defended. 5 set matches

2. Female professional shogi society

2-1. Major 5 female title matches

title status match condition
22nd Female Oi-sen KAI tomomi 1-0 SHIMIZU ichiyo. 5 set matches
18th KURASHIKI TOKA SATOMI kana 2-1 IWANE shinobu. SATOMI defended. 3 set matches
32nd Female Osho-sen SHIMIZU ichiyo 1-2 SATOMI kana. SATOMI got Female Osho title. 3 set matches
37th Female Meijini-sen SATOMI kana 3-0 SHIMIZU ichiyo. SATOMI defended. 5 set matches
4th MAINABI Female Open KAI tomomi 0-2 UEDA hatsumi. 5 set matches

That’s all.
See you next report!