Report of Shogi society on 31st May 2011

June 17, 2011

I will report the trend of Shogi society on 31st May 2011.

1. Professional shogi society

1-1. Major 7 title matches

Title matches

title status match condition
23rd Ryuo-sen WATANABE akira 4-2 HABU yoshiharu. WATANABE defended. 7 set matches
51st Oi-sen FUKAURA koichi 2-4 HIROSE akihito. HIROSE got Oi title. 7 set matches
58th Oza-sen HABU yoshiharu 3-0 FUJII takeshi. HABU defended. 5 set matches
69th Meijin-sen HABU yoshiharu 1-3 MORIUCHI toshiyuki 7 set matches
60th Osho-sen KUBO toshiaki 4-2 TOYOSHIMA masayuki. KUBO defended. 7 set matches
82nd Kisei-sen FUKAURA koihi became the challenger to HABU yoshiharu KISEI. 5 set matches
36th Kio-sen KUBO toshiaki 3-1 WATANABE akira. KUBO defended. 5 set matches

2. Female professional shogi society

2-1. Major 5 female title matches

title status match condition
22nd Female Oi-sen KAI tomomi 2-0 SHIMIZU ichiyo. 5 set matches
18th KURASHIKI TOKA SATOMI kana 2-1 IWANE shinobu. SATOMI defended. 3 set matches
32nd Female Osho-sen SHIMIZU ichiyo 1-2 SATOMI kana. SATOMI got Female Osho title. 3 set matches
37th Female Meijini-sen SATOMI kana 3-0 SHIMIZU ichiyo. SATOMI defended. 5 set matches
4th MAINABI Female Open KAI tomomi 0-3 UEDA hatsumi. UEDA got Jyooh titel. 5 set matches

That’s all.
See you next report!


Report of Shogi society in April 2011

May 4, 2011

I will report the trend of Shogi society in April 2011.

1. Professional shogi society

1-1. Major 7 title matches

Title matches

title status match condition
23rd Ryuo-sen WATANABE akira 4-2 HABU yoshiharu. WATANABE defended. 7 set matches
51st Oi-sen FUKAURA koichi 2-4 HIROSE akihito. HIROSE got Oi title. 7 set matches
58th Oza-sen HABU yoshiharu 3-0 FUJII takeshi. HABU defended. 5 set matches
69th Meijin-sen HABU yoshiharu 0-2 MORIUCHI toshiyuki 7 set matches
60th Osho-sen KUBO toshiaki 4-2 TOYOSHIMA masayuki. KUBO defended. 7 set matches
82nd Kisei-sen FUKAURA koihi became the challenger to HABU yoshiharu KISEI. 5 set matches
36th Kio-sen KUBO toshiaki 3-1 WATANABE akira. KUBO defended. 5 set matches

2. Female professional shogi society

2-1. Major 5 female title matches

title status match condition
22nd Female Oi-sen KAI tomomi 1-0 SHIMIZU ichiyo. 5 set matches
18th KURASHIKI TOKA SATOMI kana 2-1 IWANE shinobu. SATOMI defended. 3 set matches
32nd Female Osho-sen SHIMIZU ichiyo 1-2 SATOMI kana. SATOMI got Female Osho title. 3 set matches
37th Female Meijini-sen SATOMI kana 3-0 SHIMIZU ichiyo. SATOMI defended. 5 set matches
4th MAINABI Female Open KAI tomomi 0-2 UEDA hatsumi. 5 set matches

That’s all.
See you next report!


Report of Shogi society in March 2011

April 4, 2011

I will report the trend of Shogi society in March 2011.

1. Professional shogi society

1-1. Major 7 title matches

Title matches

title status match condition
23rd Ryuo-sen WATANABE akira 4-2 HABU yoshiharu. WATANABE defended. 7 set matches
51st Oi-sen FUKAURA koichi 2-4 HIROSE akihito. HIROSE got Oi title. 7 set matches
58th Oza-sen HABU yoshiharu 3-0 FUJII takeshi. HABU defended. 5 set matches
69th Meijin-sen MORIUCHI toshiyuki became the challenger to HABU yoshiharu Meijin. 7 set matches
60th Osho-sen KUBO toshiaki 4-2 TOYOSHIMA masayuki. KUBO defended. 7 set matches
81st Kisei-sen HABU yoshiharu 3-0 FUKAURA koihi. HABU defended. 5 set matches
36th Kio-sen KUBO toshiaki 3-1 WATANABE akira. KUBO defended. 5 set matches

2. Female professional shogi society

2-1. Major 5 female title matches

title status match condition
22nd Female Oi-sen SHIMIZU ichiyo became the challenger to KAI tomomi Female Oi. 5 set matches
18th KURASHIKI TOKA SATOMI kana 2-1 IWANE shinobu. SATOMI defended. 3 set matches
32nd Female Osho-sen SHIMIZU ichiyo 1-2 SATOMI kana. SATOMI got Female Osho title. 3 set matches
37th Female Meijini-sen SATOMI kana 3-0 SHIMIZU ichiyo. SATOMI defended. 5 set matches
4th MAINABI Female Open UEDA hatsumi became the challenger to KAI Jyooh. 5 set matches

That’s all.
See you next report!


Report of Shogi society in February 2011

March 1, 2011

I will report the trend of Shogi society in February 2011.

1. Professional shogi society

1-1. Major 7 title matches

Title matches

title status match condition
23rd Ryuo-sen WATANABE akira 4-2 HABU yoshiharu. WATANABE defended. 7 set matches
51st Oi-sen FUKAURA koichi 2-4 HIROSE akihito. HIROSE got Oi title. 7 set matches
58th Oza-sen HABU yoshiharu 3-0 FUJII takeshi. HABU defended. 5 set matches
68th Meijin-sen HABU yoshiharu 4-0 MIURA hiroyuki. HABU defended. 7 set matches
60th Osho-sen KUBO toshiaki 3-1 TOYOSHIMA masayuki. 7 set matches
81st Kisei-sen HABU yoshiharu 3-0 FUKAURA koihi. HABU defended. 5 set matches
36th Kio-sen KUBO toshiaki 1-1 WATANABE akira. 5 set matches

2. Female professional shogi society

2-1. Major 5 female title matches

title status match condition
21st Female Oi-sen SHIMIZU ichiyo 1-3 KAI tomomi. KAI got Female Oi. 5 set matches
18th KURASHIKI TOKA SATOMI kana 2-1 IWANE shinobu. SATOMI defended. 3 set matches
32nd Female Osho-sen SHIMIZU ichiyo 1-2 SATOMI kana. SATOMI got Female Osho title. 3 set matches
37th Female Meijini-sen SATOMI kana 3-0 SHIMIZU ichiyo. SATOMI defended. 5 set matches
4th MAINABI Female Open UEDA hatsumi became the challenger to KAI Jyooh. 5 set matches

That’s all.
See you next report!


Report of Shogi society in January 2011

February 4, 2011

I will report the trend of Shogi society in January 2011.

1. Professional shogi society

1-1. Major 7 title matches

Title matches

title status match condition
23rd Ryuo-sen WATANABE akira 4-2 HABU yoshiharu. WATANABE defended. 7 set matches
51st Oi-sen FUKAURA koichi 2-4 HIROSE akihito. HIROSE got Oi title. 7 set matches
58th Oza-sen HABU yoshiharu 3-0 FUJII takeshi. HABU defended. 5 set matches
68th Meijin-sen HABU yoshiharu 4-0 MIURA hiroyuki. HABU defended. 7 set matches
60th Osho-sen KUBO toshiaki 1-1 TOYOSHIMA masayuki. 7 set matches
81st Kisei-sen HABU yoshiharu 3-0 FUKAURA koihi. HABU defended. 5 set matches
36th Kio-sen WATANABE akira became the challenger to KUBO toshiaki Kio. 5 set matches

2. Female professional shogi society

2-1. Major 5 female title matches

title status match condition
21st Female Oi-sen SHIMIZU ichiyo 1-3 KAI tomomi. KAI got Female Oi. 5 set matches
18th KURASHIKI TOKA SATOMI kana 2-1 IWANE shinobu. SATOMI defended. 3 set matches
32nd Female Osho-sen SHIMIZU ichiyo 1-2 SATOMI kana. SATOMI got Female Osho title. 3 set matches
37th Female Meijini-sen SATOMI kana 1-0 SHIMIZU ichiyo. 5 set matches
3rd MAINABI Female Open YAUCHI rieko 0-3 KAI tomomi. KAI got Jyooh title. 5 set matches

That’s all.
See you next report!


Report of Shogi society in December 2010

January 1, 2011

I will report the trend of Shogi society in December 2010.

1. Professional shogi society

1-1. Major 7 title matches

Title matches

title status match condition
23rd Ryuo-sen WATANABE akira 4-2 HABU yoshiharu. WATANABE defended. 7 set matches
51st Oi-sen FUKAURA koichi 2-4 HIROSE akihito. HIROSE got Oi title. 7 set matches
58th Oza-sen HABU yoshiharu 3-0 FUJII takeshi. HABU defended. 5 set matches
68th Meijin-sen HABU yoshiharu 4-0 MIURA hiroyuki. HABU defended. 7 set matches
60th Osho-sen TOYOSHIMA masayuki became the challenger to KUBO toshiaki Osho. 7 set matches
81st Kisei-sen HABU yoshiharu 3-0 FUKAURA koihi. HABU defended. 5 set matches
35th Kio-sen KUBO toshiaki 3-2 SATO yasumitsu. KUBO defended. 5 set matches

2. Female professional shogi society

2-1. Major 5 female title matches

title status match condition
21st Female Oi-sen SHIMIZU ichiyo 1-3 KAI tomomi. KAI got Female Oi. 5 set matches
18th KURASHIKI TOKA SATOMI kana 2-1 IWANE shinobu. SATOMI defended. 3 set matches
32nd Female Osho-sen SHIMIZU ichiyo 1-2 SATOMI kana. SATOMI got Female Osho title. 3 set matches
37th Female Meijini-sen SHIMIZU ichiyo became the challenger to SATOMI kana Female Mejini. 5 set matches
3rd MAINABI Female Open YAUCHI rieko 0-3 KAI tomomi. KAI got Jyooh title. 5 set matches

That’s all.
See you next report!


Report of Shogi society in November 2010

December 1, 2010

I will report the trend of Shogi society in November 2010.

1. Professional shogi society

1-1. Major 7 title matches

Title matches

title status match condition
23rd Ryuo-sen WATANABE akira 2-2 HABU yoshiharu 7 set matches
51st Oi-sen FUKAURA koichi 2-4 HIROSE akihito. HIROSE got Oi title. 7 set matches
58th Oza-sen HABU yoshiharu 3-0 FUJII takeshi. HABU defended. 5 set matches
68th Meijin-sen HABU yoshiharu 4-0 MIURA hiroyuki. HABU defended. 7 set matches
60th Osho-sen TOYOSHIMA masayuki became the challenger to KUBO toshiaki Osho. 7 set matches
81st Kisei-sen HABU yoshiharu 3-0 FUKAURA koihi. HABU defended. 5 set matches
35th Kio-sen KUBO toshiaki 3-2 SATO yasumitsu. KUBO defended. 5 set matches

2. Female professional shogi society

2-1. Major 5 female title matches

title status match condition
21st Female Oi-sen SHIMIZU ichiyo 1-3 KAI tomomi. KAI got Female Oi. 5 set matches
18th KURASHIKI TOKA SATOMI kana 2-1 IWANE shinobu. SATOMI defended. 3 set matches
32nd Female Osho-sen SHIMIZU ichiyo 1-2 SATOMI kana. SATOMI got Female Osho title. 3 set matches
37th Female Meijini-sen SHIMIZU ichiyo became the challenger to SATOMI kana Female Mejini. 5 set matches
3rd MAINABI Female Open YAUCHI rieko 0-3 KAI tomomi. KAI got Jyooh title. 5 set matches

That’s all.
See you next report!